Khatu shyam ji Shyam Baba
katha-of-khatu-shyam-ji

This Audio Katha (Shri Shyam Charitra) has been created by Shri Shyam katha Prachar Samiti (Reg) (Varanshi) 09415221348, 09305071287.

Shri Shyam Charitra Audio Katha are sung by Susri Soni Nigam ji.

Audio Katha (Shri Shyam Charitra) is copyrighted and based on Scandapuran.

Shyam Ji Story Part Play Story Download Story
Khatu Shyam Ji Story 1 Download
Khatu Shyam Ji Story 2 Download
Khatu Shyam Ji Story 3 Download
Khatu Shyam Ji Story 4 Download
Khatu Shyam Ji Story 5 Download
Khatu Shyam Ji Story 6 Download
Khatu Shyam Ji Story 7 Download
Khatu Shyam Ji Story 8 Download
Khatu Shyam Ji Story 9 Download


Shyam Bhajans
Soni Niagm Shyam Katha Vachak


Lord Krishna Biggest Website